TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH, KHU 1, KHU 2, KHU 3 (ĐẾN NGÀY 12/4/2024)

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu 1, Khu 2, Khu 3 (đến ngày 12/4/2024)
(Thông tin theo dõi qua facebook: Mộc Lan Land)
Ngày 15/4/2024, Trung tâm phát triển quỹ đất ban hành Báo cáo số 266/BC-TTPTQĐ về Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu 1, Khu 2, Khu 3 (đến ngày 12/4/2024). Nội dung báo cáo như sau: 
giải phóng mặt bằng Dự án
giải phóng mặt bằng Dự án  

.